Captain: Prashant Kumar Rai

 is a kabaddi team

Patna Pirates

Patna Pirates is a kabaddi team based in Patna,

Owner: Rajesh V Shah

U.P. Yoddha is a Pro Kabaddi

U.P. Yoddha is a Pro Kabaddi team

Captain: Nitesh Kumar

Owner: GMR Group

U.P. Yoddha is a Pro Kabaddi League team based in Greater Noida